Upadłość konsumencka w Anglii

Szanowni Państwo,

bardzo często zwracacie się do mnie z zapytaniem dotyczącym upadłości konsumenckiej przeprowadzonej na terenie Wielkiej Brytanii, a więc szerzej o tym zagadnieniu poniżej.

Czy Upadłość Konsumencka w Anglii dotyczy jedynie długów powstałych tam ?

Przede wszystkim pragnę Państwu wskazać, że upadłość konsumencka przeprowadzona na terenie Anglii obejmuje nie tylko długi powstałe tam, ale co niezwykle istotne - dotyczy również zobowiązań posiadanych w Polsce, a także tych posiadanych w pozostałych krajach Wspólnoty Europejskiej.

Brexit, a upadłość konsumencka ?

Ponieważ nie ma jeszcze oficjalnej daty opuszczenia Unii Europejskiej przez Anglię, chociaż pojawia się data 29 marca 2019 roku, jednakże do momentu, w którym wszelkie procedury i procesy negocjacyjne nie zostaną doprowadzone do formalnego końca i nie zostaną podpisane wiążące umowy - na terenie Wielkiej Brytanii nadal zachowają swoją moc wszelkie prawa unijne, włączając w to także rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1346/2000 – tj. rozporządzenie, które umożliwia Polakom ubieganie się o upadłość konsumencką. Zatem jeżeli procedura upadłościowa rozpocznie się przed dniem 29 marca 2019 r. to możemy uzyskać pozytywne dla nas rozstrzygnięcie na dotychczas obowiązującym rozporządzeniu.

Przesłanki upadłości konsumenckiej ?

Zanim złożymy stosowny wniosek, musimy posiadać status rezydenta i swoje COMI, czyli Centre of Main Interests na terenie Wielkiej Brytanii. COMI to miejsce, w którym pracujemy, płacimy podatki i otrzymujemy wynagrodzenie lub świadczenie socjalne. Co prawda prawo angielskie nie precyzuje długości okresu posiadania COMI, niezbędnego do uzyskania możliwości złożenia wniosku o upadłość konsumencką, jednakże praktyka obrazuje, że  sądy zwyczajowo przyjmują, że jest to co najmniej okres 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Pamiętajmy, że Sąd może podważyć nasze COMI, zwłaszcza jeśli w poprzednim miejscu zamieszkania pozostała nasza rodzina, albo jeśli nadal uzyskujemy tam stałe dochody lub korzystamy z tamtejszego adresu korespondencyjnego. Pamiętać jednocześnie musimy, że jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, to dla ustalenia COMI istotne znaczenie ma rzeczywiste miejsce jej prowadzenia, nie zaś nasze miejsce zamieszkania, pomimo że zarejestrowaliśmy naszą firmę w Wielkiej Brytanii. Zasadą jest, że można mieć tylko jedno COMI, o czym musimy bez wątpienia pamiętać.

Jeżeli COMI nie budzi zastrzeżeń sędziego – to zapada wyrok w przedmiocie ogłoszenia wobec nas upadłości konsumenckiej. Następnie kontaktuje się z nami osoba syndyka masy upadłościowej - w przypadku Wielkiej Brytanii syndyk to typowy urzędnik, którego zadaniem jest sprawdzenie stanu naszego majątku i opracowanie planu spłaty zadłużenia – jeżeli oczywiście stwierdzi, że taka możliwość w ogóle istnieje.

Odmiennie niż w naszym rodzimym kraju, na terenie Anglii nie musimy dysponować środkami pieniężnymi koniecznymi do pokrycia kosztów postępowania, co jest niezwykłym udogodnieniem dla osób ubiegających się o status upadłego. 

Ponadto inaczej niż w Polsce, nie zostaną nam spieniężone przedmioty, takie jak sprzęt RTV/AGD, komputer, a nawet samochód, jeśli służy przejazdom do pracy i jego wartość nie przekracza odpowiedniej kwoty. Jednakże może się okazać, że pewne sprzęty zostaną uznane za luksusowe i wówczas będziemy musieli je zastąpić  tańszymi odpowiednikami. Na pewno nikt nie odbierze nam lodówki czy telewizora, jak również nie naruszone pozostaną nasze świadczenia takie jak emerytura, renta, czy też zasiłki i świadczenia socjalne. Zatem nie mamy obowiązku spieniężenia naszego majątku, aby zaspokoić wierzycieli. Pamiętajmy, że pomimo ogłoszonej upadłości nadal jesteśmy zobowiązani regulować alimenty, mandaty, grzywny.

Kolejno wskazać należy, że wniosek o ogłoszenie upadłości można złożyć niezależnie od statusu zawodowego, zatem nie ma znaczenia, czy jesteśmy zatrudnieni, czy prowadzimy własną działalność pozarolniczą bądź rolniczą. 

Czas uzyskania statusu upadłego to najczęściej 12 miesięcy od daty decyzji sądu, wówczas wyrok upadłości się uprawomocnia wobec czego staniemy się wolni od wszelkich długów i zobowiązań. 

Jakie są skutki ogłoszenia wobec nas upadłości konsumenckiej?

Niewątpliwie liberalne przepisy i bardziej przyjazne formalności są bez wątpienia powodami, dla których tylu z naszych Rodaków decyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Anglii. Jednak musimy mieć świadomość, że nie jest to rozwiązanie, które nie pozostawia żadnych śladów, albowiem konsekwencje ogłoszenia wobec nas upadłości konsumenckiej mogą być dotkliwe i długotrwałe. Poniżej niektóre z nich:

• nie będziemy mogli pracować w zawodach związanych z finansami i bankowością, a niektóre firmy w ogóle mogą nas nie zatrudnić jeśli ogłoszono wobec nas upadłość konsumencką,

• jesteśmy w dalszym ciągu zobowiązani do spłaty np. kredytu studenckiego, zapłaty grzywien i mandatów, czy też regularnego płacenia alimentów,

• syndyk stale kontroluje nasze dochody i ich ewentualny wzrost, co może skutkować ustanowieniem IPA - planu spłaty, co tym samym może wydłużyć czas trwania postępowania upadłościowego z jednego roku do trzech lat jełsi nasze dochody umożliwią spłatę,

• nasze nazwisko zostanie podane do wiadomości publicznej w Internecie i w The London Gazette,

• jeśli zamierzamy się ubiegać o nadanie obywatelstwa brytyjskiego, to będziemy musieli ujawnić, pod rygorem odrzucenia wniosku, fakt ogłoszenia wobec nas upadłości konsumenckiej.

Jedno jest pewne, czas pędzi nieubłaganie. Rok 2019 tuż tuż, zatem niewiele czasu pozostało tym, którzy myślą o złożeniu wniosku w tym zakresie, gdyż najprawdopodobniej po marcu 2019 roku ogłoszona w Anglii upadłość będzie mieć moc już tylko w Anglii i będzie dotyczyć jedynie długów powstałych na jej terenie. 

W razie dalszych pytań, służymy pomocą,

mamy nadzieję, że powyższa lektura ułatwi niektórym podjęcie decyzji i da siłę do działania, by uwolnić się od spirali długów, która spędza nam sen z powiek.

 

Drukuj E-mail

Odwołany, opóźniony lot - czy przysługuje nam z tego tytułu odszkodowanie ?

Nastał okres wakacyjny oraz związany z tym upragniony okres urlopowy, w związku z czym coraz więcej z Nas wybiera się na wakacje za granicę korzystając przy tym ze środka transportu jakim jest samolot. Jednakże decydując się na podróż samolotem musimy liczyć się z wieloma niedogodnościami, których wystąpienie może uprawniać nas do żądania stosownego odszkodowania od linii lotniczych. Poniżej pragnę przedstawić Państwu sytuacje oraz okoliczności, w których będziecie mogli ubiegać się o odszkodowanie bądź inne formy rekompensaty ze strony przewoźnika.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail