Zakres usług

W życiu każdego z nas zdarzyć się mogą różne, nie dające się przewidzieć sytuacje, w których konieczna stać się może pomoc wykwalifikowanego prawnika, który pomoże w rozwiązaniu napotkanego problemu. Dlatego też pragnę wskazać, iż oferujemy szeroki zakres usług obejmujący większość podstawowych gałęzi prawa, z którymi na co dzień mamy do czynienia.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Specjalizujemy się w szeroko rozumianym prawie rodzinnym, na które składają się sprawy zarówno z zakresu stosunków pomiędzy małżonkami:

 • separacja,
 • rozwód z orzekaniem o winie, jak również bez orzekania o winie,
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • małżeństwo z obcokrajowcem, sytuacja prawna obcokrajowca, sytuacja prawna dziecka pochodzącego ze związku z obcokrajowcem
 • powrót kobiety do nazwiska panieńskiego,

a także zagadnienia :

 • majątku wspólnego, majątku osobistego każdego z małżonków,
 • podziału majątku na skutek ustania wspólności majątkowej

oraz tematyka dotycząca umów majątkowych małżeńskich, do których należy zaliczyć:

 • rozszerzenie wspólności majątkowej,
 • ograniczenie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,

również w sprawach pomiędzy rodzicami i dziećmi, jak również pomiędzy rodzeństwem oraz pozostałym członkami rodziny, do których zaliczyć należy sprawy dotyczące:

 • pochodzenia dziecka, czyli uznanie dziecka, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa,
 • szeroko pojęta opieka nad dziećmi, na którą składa się władza rodzicielska – jej pozostawienie, ograniczenie oraz pozbawienie,
 • ustalanie kontaktów z dzieckiem,
 • porozumienia rodzicielskie,
 • kwestie związane z wyjazdem dziecka za granicę oraz z uzyskaniem dokumentów dla dziecka takich jak paszport, dowód osobisty,
 • kwestie alimentów, ich zasądzenia, podwyższenia, obniżenia

oraz sprawy dotyczące innych zobowiązań członków rodziny, do których zaliczyć należy:

 • łożenie na utrzymanie rodziców, rodzeństwa,
 • zagadnienie przymusowego leczenia,
 • tematyka ubezwłasnowolnienia

Prawo spadkowe

Specjalizujemy się w prawie spadkowym, poprzez doradztwo i pomoc zarówno w czynnościach za życia spadkodawcy, jak również po śmierci spadkodawcy, do których zaliczyć należy przede wszystkim:

 • tematykę testamentów, ich rodzajów, form i ważności,
 • zagadnienia wydziedziczenia,
 • zrzeczenia się dziedziczenia,
 • poświadczenia dziedziczenia,
 • postępowania w sprawie stwierdzenie nabycia spadku,
 • przyjęcia spadku, sposób, forma, terminy oraz skutki z tym związane,
 • uznania za niegodnego dziedziczenia,
 • działu spadku, w tym działu spadku z podziałem majątku oraz działu spadku wraz ze zniesieniem współwłasności,
 • tematyka związana ze sprzedażą udziału spadkowego,
 • zagadnienia odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • wyjawienia przedmiotów spadkowych,
 • kuratora spadku,
 • odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka,
 • spraw o zachowek,
 • wystąpienia wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom

Prawo cywilne

Zajmujemy się również tematyką szeroko pojętego prawa cywilnego, do którego zaliczyć możemy:

 • prawo rzeczowe oraz związane z tym zagadnienia związane z kupnem, sprzedażą ruchomości i nieruchomości oraz instytucją zasiedzenia zarówno ruchomości jak również nieruchomości, spraw związanych ze współwłasnością rzeczy i praw, zniesieniem współwłasności, a także ochroną prawa własności i posiadania rzecz, ponadto zagadnieniami użytkowania, hipoteki, oraz służebności gruntowych, osobistych, przesyłu
 • prawo zobowiązań, do których zaliczamy dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, dopasowanie jak najefektywniejszego sposobu możności ich zaspokojenia, jak również sprawy z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych, zagadnienia umowy spółki cywilnej i jej prawnych skutków, opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta,
 • instytucję odszkodowań oraz zadośćuczynień za szkody osobowe, szkody rzeczowe i majątkowe, w tym z umów OC i AC, naruszenia dóbr osobistych, za wypadki w pracy i choroby zawodowe oraz inne,
 • windykację należności - sporządzanie wezwań do zapłaty, sporządzanie projektów ugód przedsądowych, prowadzenie negocjacji oraz reprezentacja w sprawach sądowych oraz postępowaniu egzekucyjnym

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Świadczymy swe usługi z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, do których zaliczyć należy:

 • sprawy o nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy,
 • sprawy o ustalenie warunków pracy lub stosunku pracy,
 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawy o wydanie oraz sprostowanie świadectwa pracy,
 • zagadnienia dotyczące instytucji mobbingu,
 • wszelkiego rodzaju sprawy o odszkodowania lub zadośćuczynienie,
 • reprezentowanie stron stosunku pracy, zarówno pracowników jak i pracodawców w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych,

ponadto sprawy związane z ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi, w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związane z nimi sporządzanie odwołania od decyzji ZUS-u, reprezentacja przez Sądem Pracy i Ubezpieczeń społecznych

Prawo karne

Zajmujemy się zagadnieniami prawa karnego, do zakresu którego zaliczyć można:

 • obronę osób podejrzanych i oskarżonych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego jak również wykonawczego,
 • reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych czynem zabronionym na różnych etapach postępowania karnego,
 • sprawy z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Prawo Gospodarcze i prawo spółek handlowych

Skupiamy swoją praktykę na pomocy podmiotom gospodarczym, poprzez:

 • doradztwo przy wyborze właściwej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zakładaniu i rejestrowaniu spółek w rejestrze przedsiębiorców (KRS), Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS,
 • sporządzaniu i opiniowaniu projektów aktów wewnętrznych spółek, w tym tworzenie i zmiana statutów i umów spółek handlowych,
 • reprezentację strony w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami oraz w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, a spółką, w tym reprezentację w sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały, a także reprezentację w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki,
 • reprezentację w sprawach dotyczących upadłości i likwidacji spółki, w tym sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości zarówno po stronie dłużnika jak i wierzyciela, jak również współpraca z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi i zastępstwo procesowe syndyków, zarządców i nadzorców sądowych

ponadto oferujemy stałą kompleksową obsługę prawną firm i przedsiębiorstw polegającą na przygotowywaniu projektów protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, przygotowywanie projektów uchwał, jak również tworzenie sprawozdań zarządu oraz rady nadzorczej, przygotowywanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia oraz wiele innej niezbędnej dokumentacji.

Prawo administracyjne

Zajmujemy się również tematyką prawa administracyjnego oraz postępowania sądowo – administracyjnego polegającego na:

 • reprezentacji na każdym etapie w postępowaniach administracyjnych,
 • zaskarżaniu decyzji administracyjnych i podatkowych,
 • pomocy i doradztwa w sprawach wywłaszczeniowych,
 • pomocy i doradztwa w sprawach związanych z uchwalaniem i zaskarżaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opłatami adiacenckimi
  oraz na reprezentacji i pomocy w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz organami skarbowymi, a także Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Drukuj E-mail