Prawo Gospodarcze i prawo spółek handlowych

Skupiamy swoją praktykę na pomocy podmiotom gospodarczym, poprzez:

  • doradztwo przy wyborze właściwej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zakładaniu i rejestrowaniu spółek w rejestrze przedsiębiorców (KRS), Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS,
  • sporządzaniu i opiniowaniu projektów aktów wewnętrznych spółek, w tym tworzenie i zmiana statutów i umów spółek handlowych,
  • reprezentację strony w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami oraz w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, a spółką, w tym reprezentację w sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały, a także reprezentację w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki,
  • reprezentację w sprawach dotyczących upadłości i likwidacji spółki, w tym sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości zarówno po stronie dłużnika jak i wierzyciela, jak również współpraca z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi i zastępstwo procesowe syndyków, zarządców i nadzorców sądowych

ponadto oferujemy stałą kompleksową obsługę prawną firm i przedsiębiorstw polegającą na przygotowywaniu projektów protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, przygotowywanie projektów uchwał, jak również tworzenie sprawozdań zarządu oraz rady nadzorczej, przygotowywanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia oraz wiele innej niezbędnej dokumentacji.

Drukuj E-mail