Prawo rodzinne i opiekuńcze

Specjalizujemy się w szeroko rozumianym prawie rodzinnym, na które składają się sprawy zarówno z zakresu stosunków pomiędzy małżonkami:

 • separacja,
 • rozwód z orzekaniem o winie, jak również bez orzekania o winie,
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • małżeństwo z obcokrajowcem, sytuacja prawna obcokrajowca, sytuacja prawna dziecka pochodzącego ze związku z obcokrajowcem
 • powrót kobiety do nazwiska panieńskiego,

a także zagadnienia :

 • majątku wspólnego, majątku osobistego każdego z małżonków,
 • podziału majątku na skutek ustania wspólności majątkowej

oraz tematyka dotycząca umów majątkowych małżeńskich, do których należy zaliczyć:

 • rozszerzenie wspólności majątkowej,
 • ograniczenie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,

również w sprawach pomiędzy rodzicami i dziećmi, jak również pomiędzy rodzeństwem oraz pozostałym członkami rodziny, do których zaliczyć należy sprawy dotyczące:

 • pochodzenia dziecka, czyli uznanie dziecka, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa,
 • szeroko pojęta opieka nad dziećmi, na którą składa się władza rodzicielska – jej pozostawienie, ograniczenie oraz pozbawienie,
 • ustalanie kontaktów z dzieckiem,
 • porozumienia rodzicielskie,
 • kwestie związane z wyjazdem dziecka za granicę oraz z uzyskaniem dokumentów dla dziecka takich jak paszport, dowód osobisty,
 • kwestie alimentów, ich zasądzenia, podwyższenia, obniżenia

oraz sprawy dotyczące innych zobowiązań członków rodziny, do których zaliczyć należy:

 • łożenie na utrzymanie rodziców, rodzeństwa,
 • zagadnienie przymusowego leczenia,
 • tematyka ubezwłasnowolnienia

Drukuj E-mail